Privacyverklaring

De Erkennings- en Bemiddelingscommissie Historisch Misbruik, (verder de Commissie) verwerkt de persoonsgegevens waarop deze privacyverklaring van toepassing is.

De contactgegevens van de Commissie zijn:

Erkennings-en bemiddelingscommissie historisch misbruik
Koning Albert II-laan 35 bus 5
1030 Brussel

Tel : 0497.43.41.66
info@comeb.be

1. Algemene bepalingen

De Commissie verwerkt uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over deze verordening kan u terugvinden op de website van de Europese commissie.

Op de website van de Commissie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Commissie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt (in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De Commissie beheert ook een facebookpagina (Erkennings- en bemiddelingscommissie historisch misbruik). Indien u deze pagina’s bezoekt (zeker als u zelf bent ingelogd op uw facebookaccount), kan de Commissie een aantal persoonsgegevens van u zien. Meer informatie hierover en hoe u uw privacy-instellingen kan aanpassen, vindt u op de website van facebook zelf.

Uw rechten

De AVG stipuleert dat u een aantal rechten heeft die verbonden zijn met het verwerken van persoonsgegevens. Dit houdt in dat:

 • De Commissie de nodige inspanningen levert om uw persoonsgegevens correct en veilig te verwerken en niet langer dan noodzakelijk bewaart (nl. tot ten laatste na 5 jaar na uw aanmelding).
 • U ten allen tijde inzage mag vragen om uw verwerkte persoonsgegevens in te zien. de Commissie verbindt zich ertoe om binnen de maand aan deze vraag tegemoet te komen.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren.
 • U ten allen tijde het recht heeft om te vragen om uw verwerkte persoonsgegevens eerder dan de termijn die de Commissie vooropstelt te vernietigen.
 • In het geval dat uw toestemming vereist was om uw gegevens bij te houden of door te geven aan derden, u steeds het recht heeft om deze toestemming terug in te trekken.
 • Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u hiervoor een klacht indienen bij de Commissie zelf (info@comeb.be) of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Bent u niet tevreden met onze dienstverlening? Laat het ons weten:

 • U kan dit rechtstreeks doen door contact op te nemen met de Commissie via mail, telefoon of brief.
 • U kan gebruik maken van de klachtenprocedure. De klachtenprocedure en het klachtenformulier worden op eenvoudig verzoek toegezonden.

Aandachtspunten voor online communicatie

Graag vestigen wij eveneens uw aandacht op het voorzichtig omspringen met uw vertrouwelijke gegevens en de beperkingen van elektronische communicatie. Weet dat:

 • Als u ons een emailbericht zendt, uw emailadres ook bekend wordt en dat er op dat emailadres zal geantwoord worden. Denk dus na over het emailadres dat u gebruikt (en wie het antwoord kan lezen).
 • Wij proberen uw email steeds zo snel mogelijk te beantwoorden. Houd er echter rekening mee dat er altijd iets kan mislopen met de ontvangst of verzending van elektronische communicatie. Indien u een zeer dringende vraag heeft, kan u ook altijd telefonisch contact opnemen met de Commissie..
 • Wij trachten uw email steeds met de nodige zorg te beantwoorden. De Commissie is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de inhoud van de mail. De email die we u sturen is enkel aan u gericht. Het is voor derden niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of op een andere manier actie te ondernemen op basis van de hierin vermelde informatie.
 • Indien u informatie ontvangt die niet voor u bestemd is, neem dan contact op met de afzender en verwijder de info uit alle computers.
 • Elektronische aanvragen voor erkenning en/of bemiddeling verstuurd via het webformulier komen terecht bij de coördinator van de Commissie.

2. Bepalingen voor aanmelders

Doel verwerking persoonsgegevens

Als u contact opneemt met de Commissie met een vraag naar erkenning en/of bemiddeling zal de Commissie een aantal persoonsgegevens van u verwerken. de Commissie doet de nodige inspanningen om uw gegevens met de nodige zorg te verwerken.
Deze gegevens worden verwerkt met het oog op:

 • Het kunnen behandelen van uw aanmelding
 • Verantwoording van de werking van de Commissie t.a.v. de subsidiërende overheid. Hierbij worden uw gegevens enkel anoniem verwerkt.
 • Evaluatie van onze dienstverlening. Ook hiervoor worden uw gegevens enkel anoniem verwerkt.

Mits uw expliciete en schriftelijke toestemming, kunnen uw gegevens ook gebruikt worden om:

 • U in contact te brengen met andere diensten die tegemoet kunnen komen aan uw vragen en verwachtingen.
 • U op de hoogte te houden van vragen tot contact van lotgenoten.
 • U te bevragen over mogelijke deelname aan wetenschappelijk onderzoek of getuigenissen m.b.t. de werking van de Commissie

Welke gegevens worden verwerkt?

De gegevens die worden verwerkt, zijn uw contactgegevens (naam, adres, telefoon- of GSM-nummer, emailadres), geboortedatum, geslacht, gegevens m.b.t. de feiten waarvoor u een aanmelding doet (aard, plaats en datum feiten, eventueel gevolg dat eraan gegeven werd), de relatie met de andere betrokkenen (vermeende dader, instelling of vereniging) en de stappen naar erkenning en/of bemiddeling (bv. contactname, reacties, eventueel dadingsovereenkomst of andere vromen van erkenning,…). Deze gegevens worden enerzijds verkregen van u als aanmelder zelf. Anderzijds is het ook mogelijk dat de Commissie gegevens van u ontvangt via een andere instantie (1712, CAW, lotgenotengroep,…) of via andere doorverwijzers (bv. hulpverlening). Indien dit het geval is, informeren wij u hierover in uw eerste contacten met de Commissie.

3. Bepalingen voor samenwerkingspartners

Doel verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens in het kader van de samenwerking.

De persoonsgegevens die de Commissie van u heeft (naam, contactgegevens) zullen worden gebruikt om de samenwerking mogelijk te maken (vb. uitnodiging voor een overleg, contacten voor praktische vragen, informatie over onze wederzijdse werking en het werkdomein, etc.) en om u te informeren over de activiteiten van de Commissie.