Privacyverklaring

Onderhavige privacyverklaring van de Erkennings- en bemiddelingscommissie historisch misbruik (voor de “Commissie”, “wij”, “ons” of “onze”) omschrijft met name de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken.

Onverminderd deze privacyverklaring en de toewijding dat de Commissie aangaat om dergelijke persoonsgegevens op een correcte en legitieme manier te verwerken, verbinden wij ons ertoe dat u steeds op de hoogte bent van uw rechten voortvloeiende uit de wet- en regelgevingen betreffende gegevensbescherming, en dat deze rechten te allen tijde worden gerespecteerd.

Neem even de tijd om vertrouwd te raken met onze privacypraktijken, neergeschreven in wat volgt, en contacteer ons indien u vragen heeft omtrent deze verklaring. Als u algemene vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen ons. U kunt ook terecht bij ons met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Deze privacyverklaring schetst dan ook een algemeen kader van het beleid in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming daarvan voor:

Erkennings-en bemiddelingscommissie historisch misbruik

Koning Albert II-laan 35 bus 5

1030 Brussel

Tel : 0497.43.41.66

info@comeb.be

Wat zijn persoonsgegevens voor de Commissie?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon of gegevens die met hem/haar in verband worden gebracht of aan hem/haar kunnen worden gekoppeld aan de hand van bijkomende identificatoren. Dit betekent dat gegevens die u direct identificeren – zoals uw naam – persoonsgegevens zijn, en ook gegevens die u niet direct identificeren, maar die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om u te identificeren – zoals het rijksregisternummer van uw identiteitskaart – persoonsgegevens zijn. Geaggregeerde gegevens worden voor de doeleinden van deze privacyverklaring niet beschouwd als persoonsgegevens.

De Commissie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. Wij verwerken alleen persoonsgegevens en wij laten alleen persoonsgegevens verwerken als we hiervoor een duidelijke rechtsgrond hebben. Wij verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer en waarvoor verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Slachtoffers en andere betrokkenen

Enerzijds verwerkt de Commissie persoonsgegevens van slachtoffers en van de personen die betrokken zijn of vermoedelijk betrokken zijn bij het misbruik dat tegen het slachtoffer is gepleegd.

Deze persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op:

 • Identificatiegegevens (naam, geboortedatum, geslacht);
 • Contactgegevens (adres, telefoon-of GSM-nummer, e-mailadres);
 • Gegevens met betrekking tot het betreffende misbruik (aard, plaats en datum feiten, eventueel gevolg dat eraan gegeven werd), de relatie met de andere betrokkenen (vermeende dader, instelling of vereniging) en de stappen naar erkenning en/of bemiddeling (bv. contactname, reacties, eventueel dadingsovereenkomst of andere vromen van erkenning,…) (dit omvat speciale categorieën van persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens en gerechtelijke gegevens) .

Deze gegevens worden enerzijds verkregen van de aanmelder zelf. Anderzijds is het ook mogelijk dat de Commissie gegevens ontvangt via een andere instantie (1712, CAW, lotgenotengroep,…) of via andere doorverwijzers (bv. hulpverlening). Indien dit het geval is, informeert de Commissie de aanmelder hierover tijdens het eerste contact.

Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt om:

 • slachtoffers op verhaal laten komen via een persoonlijk, individueel gesprek zodat deze erkenning kunnen krijgen;
 • slachtoffers de mogelijkheid te bieden om de vermeende dader(s) van het misbruik te ontmoeten of in contact te treden met de instelling, voorziening, organisatie of vereniging waarin het misbruik plaatsgevonden heeft;
 • slachtoffers te informeren en ondersteunen als deze vragen om een bemiddeling met de vermeende dader(s) van het misbruik;
 • slachtoffers te informeren en ondersteunen als deze vragen om hulpverlening;
 • slachtoffers te informeren en ondersteunen als deze een beroep willen doen op justitie.

De aanmelding van slachtoffers gebeurt op hun initiatief en met hun instemming. Enkel met de uitdrukkelijke toestemming van het slachtoffer, gebruikt de Commissie deze persoonsgegevens in de contacten met andere partij(en) in het dossier en geeft ze deze gegevens door aan derden met het oog op het vinden van een correcte hulp- of dienstverlening.

De Commissie verwerkt de persoonsgegevens van slachtoffers en van de personen die betrokken zijn of vermoedelijk betrokken zijn bij het misbruik dat tegen het slachtoffer is gepleegd op basis van het Decreet van 13 juli 2018 houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik en het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2018 houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik.

Met het oog op de beleidsvoering bezorgt de Commissie geaggregeerde en algemene registratiegegevens aan de Vlaamse overheid (het agentschap Justitie & Handhaving). Deze rapportering bevat geen gegevens die kunnen leiden tot de unieke identificatie van slachtoffers of andere personen.

De Commissie bewaart de persoonsgegevens tot maximum 5 jaar na de melding van het misbruik bij, in het kader van de behandeling van het dossier bij de Commissie.

Bezoekers website

Op de website van de Commissie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en worden niet aan derden verstrekt. De Commissie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Daarnaast verwerken we de persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en boodschap) die via het contactformulier van de website verstrekt worden om contact op te nemen en eventuele vragen te beantwoorden.

De Commissie bewaart deze gegevens niet langer dan nodig voor het bereiken van de doeleinden.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie/ Europese Economische Ruimte?

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie en bijkomend ook Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein).

In bovenstaande gevallen worden alle mogelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot privacy?

U kan steeds een verzoek indienen om u te beroepen op de hieronder vernoemde privacy rechten voortvloeiende uit de AVG en andere regelgevingen omtrent gegevensbescherming:

Recht op inzage

U kunt een toegangsverzoek indienen bij de Commissie om inzage te verkrijgen in alle persoonsgegevens die wij over u verwerken, met inbegrip van de verwerkingsgronden en op welke manier deze gegevens werden verzameld.

Recht op rectificatie, wissing en beperking van onjuiste of onrechtmatig verkregen gegevens

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of wijzigen en, onder bepaalde omstandigheden, het recht om uw persoonsgegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. U erkent dat, indien u weigert bepaalde gegevens te verstrekken of om het wissen van uw persoonsgegevens verzoekt, wij bepaalde diensten niet langer zullen kunnen verlenen. U hebt ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, te verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht van bezwaar

U heeft tevens het recht om een verzoek tot bezwaar tegen de verwerking in te dienen.

Recht om uw toestemming in te trekken

Indien de verwerkingsactiviteit is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en/of om die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op het neerleggen van een klacht

Indien u op enig moment van mening bent dat wij uw privacy hebben geschonden en als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Om één of meerdere van uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via dpo.ajh@vlaanderen.be We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

Bent u niet tevreden met onze dienstverlening? Laat het ons weten:

 • U kan dit rechtstreeks doen door contact op te nemen met de DPO of Commissie via mail, telefoon of brief.
 • U kan gebruik maken van de klachtenprocedure. De klachtenprocedure en het klachtenformulier worden op eenvoudig verzoek toegezonden.

Ons engagement om uw persoonsgegevens te beschermen

Wij engageren ons ertoe de confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid van uw informatie te allen tijde te beschermen. Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot onze eigen medewerkers of vertegenwoordigers die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om door ons aan hen toegewezen taken uit te voeren. Bovendien beschermen wij de aan ons verstrekte persoonsgegevens door redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

Algemene informatie en aandachtspunten voor online communicatie

Graag vestigen wij eveneens uw aandacht op het voorzichtig omspringen met uw vertrouwelijke gegevens en de beperkingen van elektronische communicatie. Weet dat:

 • Als u ons een e-mailbericht zendt, uw emailadres ook bekend wordt en dat er op dat emailadres zal geantwoord worden. Denk dus na over het emailadres dat u gebruikt (en wie het antwoord kan lezen).
 • Wij proberen uw e-mail steeds zo snel mogelijk te beantwoorden. Houd er echter rekening mee dat er altijd iets kan mislopen met de ontvangst of verzending van elektronische communicatie. Indien u een zeer dringende vraag heeft, kan u ook altijd telefonisch contact opnemen met de Commissie.
 • Wij trachten uw e-mail steeds met de nodige zorg te beantwoorden. De Commissie is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de inhoud van de mail. De e-mail die we u sturen is enkel aan u gericht. Het is voor derden niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of op een andere manier actie te ondernemen op basis van de hierin vermelde informatie.
 • Indien u informatie ontvangt die niet voor u bestemd is, neem dan contact op met de afzender en verwijder de info uit alle computers.
 • Elektronische aanvragen voor erkenning en/of bemiddeling verstuurd via het webformulier komen terecht bij de coördinator van de Commissie.

Wij behouden het recht om ons beleid te allen tijde te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen worden steeds via de website gecommuniceerd.

Deze webpagina bevat hyperlinks en verwijzingen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Commissie heeft over deze websites geen enkele vorm van controle en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De Commissie kan ook niet garanderen dat deze websites een privacy-beleid naleven overeenkomstig de AVG. Wij raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacy-clausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

De Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersysteem. De Commissie kan niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Neem geen beslissingen op basis van de inhoud of functionaliteit die op deze website hebt gevonden.